kursy nurkowania rekreacyjne IANTD

IANTD Open Water Diver

gooddive  sport

Kurs Open Water Diver IANTD (OWD) (stopień podstawowy) jest najpopularniejszym i najbardziej uznanym kursem dla początkujących nurków na świecie. Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, a po jego ukończeniu otrzymuje się uznawany na całym świecie certyfikat Open Water Diver IANTD oraz imienny dyplom świadczący o ukończeniu kursu nurkowego.  Kurs uprawnia  do samodzielnego nurkowania z wykorzystaniem sprzętu nurkowego do maksymalnej głębokości 21 metrów przy użyciu sprężonego powietrza. Kurs nurkowania IANTD pozwoli Ci zapoznać się ze sprzętem nurkowym, jego obsługą oraz umożliwi w prosty, efektywny i bezpieczny sposób nauczenia się oraz doskonalenia podstawowych umiejętności nurkowania. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny spełniać podstawowe wymagania stawiane nurkom. Są one do spełnienia przez każdego zdrowego człowieka. Zasadniczym kryterium jest ogólna sprawność fizyczna i chęci do nurkowania.Do kursu może przystąpić osoba pełnoletnia lub po ukończeniu 15 roku życia po pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów prawnych. Nurkiem młodzieżowym może zostać osoba po ukończeniu 12 lat.  Kurs OWD IANTD przygotuje Cię w pełni do odkrywania tajemnic "milczącego świata" jak nazywał go Jacques -Yves Cousteau.  Kolejnym kursem nurkowym IANTD  jest Advanced Open Water Diver (AOWD) lub Nitrox Diver.

 

 

IANTD Open Water Nitrox Diver

gooddive sport

Kurs nurkowania Open Water Nitrox Diver (OWND) przeznaczony jest dla początkujących nurków chcących nurkować z podstawowym sprzętem SCUBA i jednocześnie poznać procedury związane z nurkowaniem na wzbogaconym powietrzu, czyli NITROX.  Po ukończeniu programu szkoleniowego kursant jest przygotowany do oddychania sprężonym powietrzem oraz mieszankami nitroxowymi o zawartości tlenu od 21% do 40%.  ( EAN 21 do EAN 40). Program przygotowuje do nurkowania na maksymalną głębokość 21 metrów. Do kursu może przystąpić osoba pełnoletnia lub po ukończeniu 15 roku życia za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.  Dla programu Open Water NitroX Diver w odróżnieniu od OWD wykonywany jest program szkolenia Nitrox Diver IANTD. Podczas kursu wykonywanych jest od 4 do 6 nurkowań podczas minimum 80 minut czasu dennego. Kursant po zakończeniu kursu otrzymuje certyfikat nurka Open Water Nitrox Diver IANTD honorowany na całym świecie oraz dyplom imienny.  Kurs przygotuje Cię do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych z użyciem jako czynnika oddechowego sprężonego powietrza oraz nitroksu. Kolejnym poziomem szkolenia będzie Advanced Nitrox Diver.

IANTD Advanced Open Water Diver

gooddive sport

Kurs Advanced Open Diver jest kontynuacją szkolenia nurka po kursie OWD. Jeżeli interesuje Cię ten poziom to znaczy że nurkowanie Cię urzekło i zamierzasz nurkować coraz głębiej i dłużej. Jeśli tak, to ten kurs jest dla Ciebie. Poziom ten zazwyczaj skłania do zakupu przynajmniej części własnego sprzętu nurkowego. Jeśli tak postanowisz poradź się instruktora  w tej kwestii i pamiętaj, że nie zawsze najdroższe oznacza najlepsze. Szkolenie AOWD przygotowuje do bezpiecznego nurkowania przy maksymalnej głębokości 30 metrów. Podczas kursu wykonywanych jest od 4 do 7 nurkowań z czasem łącznym 120 minut, w tym nurkowanie nocne, z brzegu, łodzi, przy użyciu kompasu. Wykonanie wynurzenia awaryjnego z procedurą dzielenia się gazem z partnerem. Po ukończeniu kursu nadawany jest certyfikat oraz wydany dyplom ukończenia kursu AOWD IANTD. Kandydat przed przystąpieniem do kursu musi posiadać stopień OWD IANTD lub równoważny innej organizacji nurkowej, 18 lat lub 15 wraz ze zgodą rodzica bądź opiekuna. Program uczy i przygotowuje nurka do wykonywania bezpiecznych nurkowań na maksymalną głębokość 30 metrów, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa nurka i zespołu nurków. Kolejnym krokiem do zdobywania głębin jest kurs Deep Diver IANTD oraz kurs specjalistyczny Wreck Diver IANTD.

 

 

IANTD Rescue Diver

 gooddive sport

Program kursu Rescue Diver rozwija umiejętności ratowania partnera oraz samoratownictwa. Uczestnik powinien posiadać stopień IANTD  Open Water Diver, posiadać licencję Diver First Aid oraz Oxygen Provider oraz ukończone 18 lat. W czasie kursu wykonujemy minimum 4 nurkowania na maksymalną głębokość 18 metrów. Podczas nurkowań wykonujemy ćwiczenia partnerskie, ratownicze oraz samoratownictwo. Do partnerskich zaliczamy dzielenie się gazem po odszukaniu partnera pod wodą łącznie z kontrolowanym wynurzeniem, holowania na powierzchni partnera. Ćwiczenia z ratownictwa obejmują m.in: ratowanie nurka znalezionego na dnie, korzystanie z opustówki, poręczówki, holowanie nurka oraz wykonywanie resuscytacji usta-usta, zdjęcie sprzętu i przetransportowanie nurka do brzegu. Wykonanie symulacji resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Do zadań z samoratownictwa należy wykonanie kilku ćwiczeń w ubraniu wierzchnim symulując wypadnięcie z łódki, wzywanie pomocy, utrzymanie się na powierzchni. Zanurkowanie na bezdechu na 6 metrów i podjęcie 5 kg ciężarka na powierzchnię. W pełnym sprzęcie pływanie bez maski, oddychanie ze wzbudzonego automatu. Kolejnym etapem może być rozpoczęcie kursu Divemaster IANTD.

 

IANTD Deep Diver

gooddive sport

Kurs nurkowania Deep Diver ma na celu przygotowanie nurka do wykonywania bezpiecznych nurkowań powietrznych do głębokości 39 metrów z zachowaniem odpowiednich procedur oraz technik do planowania i przeprowadzania takich nurkowań. Program uczy przygotowania nurkowań powietrznych do głębokości ok. 40 metrów, która to ze względu na narkotyczne działanie azotu na organizm nurka uznawana jest przez większość organizacji za maksymalną bezpieczną głębokość przy oddychaniu sprężonym powietrzem podczas nurkowań rekreacyjnych. Kurs ten  może być  połączeniu z programem Nitrox Diver,  Recreational Trimix Diver lub  Advanced Nitrox Diver. Kursant powinien posiadać licencję Advanced OWD lub Advanced Nitrox Diver jeśli po kursie OWD ukończył szkolenie Nitroxowe. Kurs prowadzony jest w Warszawie i nad Jeziorem Hańcza lub innym o podobnej charakterystyce batymetrycznej i widoczności.

 

IANTD Nitrox Diver

gooddive sport

Program kursu Nitrox Diver polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykorzystania   sztucznych mieszanin gazowych typu EANx przy nurkowaniach w granicach głębokości do 39 metrów. Nurek jest przygotowany do użycia specjalnych tabel dekompresyjnych dla danych mieszanek lub tabel i komputerów powietrznych lub nitroxowych.  Program uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu, EAN21 do EAN40. Podczas kursu wykonywane są dwa nurkowania nitroxowe. Szczególny nacisk kładziony jest na stosowanie najbardziej popularnych mieszanek nitroxowych EAN32 i EAN36. Kandydat musi mieć licencję Open Water Diver, ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Jeśli pragniesz nurkować na średnie głębokości i pozostawać tam dłużej ten kurs jest dla Ciebie, ponieważ użycie nitroksu właśnie, wydłuża czasy bezdekomresyjne. Oczywiście stosowanie nitroksu ma też swoje ograniczenia, ale po ukończeniu kursu każdy będzie o nich wiedział. Po zakończeniu kursu wydawany jest certyfikat oraz dyplom Nitrox Diver IANTD.

IANTD Advanced Nitrox Diver

gooddive sport

Jeżeli zamierzasz rozwijać swoje umiejętności i wiedzę nurkową w nurkowaniu rekreacyjnym na mieszankach program Advanced Nitrox Diver jest tym kursem nurkowym. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu niż powietrze. Na kursie nauczysz się zastosowania i bezpiecznego używania mieszanek EAN w zakresie od 21% do 50% tlenu. Program przygotowuje nurka do wykonywania nurkowań na maksymalną głębokość 42 metrów, w tym dekompresyjnych z maksymalnym czasem dekompresji akcelerowanej na EAN50 wynoszącym 15 minut. W ramach kursu wykonanych będzie 120 minut czasu dennego podczas minimum 4 nurkowań, z czego dwa pomiędzy 30 a 42 metry. Uczestnik kursu przygotowany jest do użycia mieszanin typu EAN o zawartości 21% do 40% tlenu dla fazy dennej nurkowania. W trakcie kursu przekazywane są podstawy wykorzystania mieszanin typu EANx o zawartości tlenu 41% do 50% dla wykonywania przystanków bezpieczeństwa oraz obligatoryjnych przystanków dekompresyjnych. Kandydat powinien posiadać uprawnienia Open Water Nitrox Diver, Nitrox Diver lub Deep Diver. Po ukończeniu kursu student otrzymuje certyfikat oraz dyplom Advanced Nitrox Diver IANTD, który otwiera drogę do nurkowań trimixowych realizowanych w ramach kursów rekreacyjnych i technicznych Trimix Diver. Kurs może być prowadzony  w Warszawie i nad Jeziorem Hańcza lub innym o podobnej charakterystyce batymetrycznej i widoczności.


 

IANTD Divemaster

gooddive sport

Program kursu nurkowego stanowi kontynuację kształcenia dla osób chcących nadzorować nurków IANTD na poziomie Open Water Diver, EANx Diver, Advanced EANx Diver oraz Deep Air Diver.  Divemasters może nadzorować, wspierać oraz asystować przy wszystkich programach IANTD Open Water Diver, jednakże sam nie może prowadzić ćwiczeń, chyba że pod kontrolą odpowiedniego Instruktora IANTD.Aby przystąpić do kursu nurkowego Divemaster należy posiadać uprawnienia  Advanced EANx, Diver First Aid, Oxygen Provider oraz Rescue lub stopień równoważny. Zalecane jest posiadanie uprawnień w dwóch dowolnych Programach Specjalizacyjnych IANTD. Kandydat przed przystąpieniem do kursu musi mieć udokumentowane przynajmniej 60  nurkowań oraz kończone 18 lat.

IANTD Recreational Trimix Diver

gooddive sport

Kurs nurkowania Recreational Trimix Diver polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu Trimix do ograniczenia Ekwiwalentnej Głębokości Narkotycznej (END) do wartości nie większej niż 24 metry. Program uczy wykorzystania rekreacyjnych mieszanin gazowych zawierających pomiędzy 21% a 40% tlenu, z zawartością helu dającą END nie większe niż 24 metry. Kurs przygotowuje nurka do nurkowań bezdekompresyjnych z wykorzystaniem Trimixu Rekreacyjnego w zakresie głębokości do 30 metrów (lub głębiej - w zależności od stopnia wyszkolenia). Główny nacisk położony jest na wykorzystanie TMX 28/25. Wymagane są minimum dwa nurkowania, każde wykonane z użyciem mieszanin typu rekreacyjny trimix. Maksymalna głębokość operacyjna podczas kursu to 39 metrów oraz ciśnieniu parcjalnym tlenu nie przekraczającym 1,6 ata. Kandydat musi mieć ukończone 18 lat lub 15 za zgodą rodzica, licencję IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędną oraz EANx Diver lub równorzędną. Może też przejść szkolenie EANx Diver podczas kursu Rec Trimix Diver. Kurs prowadzony jest w Warszawie i nad Jeziorem Hańcza lub innym o podobnej charakterystyce batymetrycznej i widoczności.

 

 

IANTD Advanced Recreational Trimix Diver

gooddive sport

Kurs nurkowania Advanced Recreational Trimix Diver polega na rozwijaniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx oraz Rekreacyjny Trimix w nurkowaniu rekreacyjnym. Rozwija umiejętności nurka i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania na mieszaninach o wyższej zawartości tlenu, przekazując równocześnie podstawy wykorzystania helu do redukowania END. Program uczy wykorzystania mieszanin EANx w zakresie 21% do 50% tlenu oraz Rekreacyjnych Mieszanin Trimixowych z zawartością tlenu co najmniej 25% oraz zawartością helu wystarczającą do zachowania END w zakresie do 24 metrów. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 45 metrów, w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na ENX 50 wynoszącym 15 minut. Kandydat musi mieć licencję IANTD Recreational Trimix oraz posiadać minimum 30 zalogowanych nurkowań lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 120 minut czasu dennego, wykonanego podczas minimum 4 nurkowań, z których co najmniej dwa muszą być wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 45 metrów. Uczestnik kursu jest przygotowywany do użycia mieszanin typu Rekreacyjny Trimix o zawartości 25% do 40% tlenu oraz zawartości helu wystarczającej dla uzyskania END mniejszej niż 24 metry podczas fazy dennej nurkowania. Podczas kursu przekazywane są podstawy wykorzystania mieszanin typu EANx o zawartości tlenu od 41% do 50% dla wykonywania przystanków bezpieczeństwa oraz obligatoryjnych przystanków dekompresyjnych. Kurs może być prowadzony  w Warszawie i nad Jeziorem Hańcza lub innym o podobnej charakterystyce batymetrycznej i widoczności.